4-b’li Sağlık Emekçilerine Müjde

BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayısı : 2009/14799

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 25/12/2008 tarihli ve 23065 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

C. ÇİÇEK                              H. YAZICI                              N. EKREN                         M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU                    K. TÜZMEN                        N. ÇUBUKÇU                     M. ŞİMŞEK

Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                     Devlet Bakanı

M. S. YAZICIOĞLU                      E. BAĞIŞ                            M. A. ŞAHİN                    M. V. GÖNÜL

Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                         Adalet Bakanı               Millî Savunma Bakanı

B. ATALAY                    M. S. YAZICIOĞLU                     N. EKREN                          H. ÇELİK

İçişleri Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                   Maliye Bakanı V.              Millî Eğitim Bakanı

F. N. ÖZAK                            R. AKDAĞ                          B. YILDIRIM                     M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı               Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı         Tarım ve Köyişleri Bakanı

F. ÇELİK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H. GÜLER

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. GÜNAY                                            V. EROĞLU

Kültür ve Turizm Bakanı                        Çevre ve Orman Bakanı

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

 

             MADDE 1 – 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir.”

“Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.”

             MADDE 2 – Aynı Esasların 14 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sözleşmeli personel pozisyonları merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise il bazında tahsis edilir. Maliye Bakanlığınca vize edilen pozisyonlara ilişkin cetvellerin bir örneği ilgili kurumlar tarafından vize tarihinden itibaren bir ay içinde elektronik ortamda Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.”

             MADDE 3 – Aynı Esasların ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yeniden hizmete alınma

             Ek Madde 1 – Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

Birinci fıkrada belirtilenler hariç olmak üzere, hizmet sözleşmelerini kendi istekleri ile feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe ayrıldıkları kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden atanamazlar.

             MADDE 4 – Aynı Esaslara, ekli 3 sayılı cetvel eklenmiş ve söz konusu Esasların ek       2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme,”

“Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel, yabancı uyruklular ve yükseköğretim kurumlarının gemiadamı pozisyonları ile araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleri ile sınırlı olmak üzere istihdam edecekleri personel ile bu Esaslara ekli 1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz.”

“Adli ve idari yargı ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bu Esaslar kapsamında çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesindeki usul ve esaslara göre sınava tabi tutularak istihdam edilir.”

             MADDE 5 – Aynı Esaslara aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

             “Kurum içi yer değişikliği

             Ek Madde 3 – Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.”

             “Unvan değişikliği

             Ek Madde 4 – Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür.”

             MADDE 6 – Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “Geçici Madde 8 – Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca kendilerine tahsis edilmiş sözleşmeli personel pozisyonları, merkezde birim adına vizelenmiş olanlar merkez teşkilatı adına, taşra teşkilatı adına vizelenmiş olanlar ise il bazında vizesi yapılacak şekilde görüşleri alınmak üzere Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir.”

             Yürürlük

             MADDE 7 – Bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

 

3 SAYILI CETVEL

YAZILI VE/VEYA SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE HİZMETE ALINACAK

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI

 

ARŞİV UZMANI

ÇÖZÜMLEYİCİ

İNSAN HAKLARI UZMANI HUKUKÇU

MÜTERCİM

MÜTERCİM-TERCÜMAN

PROGRAMCI

SİSTEM ÇÖZÜMLEYİCİSİ

SİSTEM PROGRAMCISI

TAPU ARŞİV UZMANI

TERCÜMAN

Another federal appeals court has said the idea requires that a cheap writing services company from https://pro-academic-writers.com/ writing services district provide a meaningful benefit.