SENDİKAMIZIN 9 SAAT ÇALIŞTIRMAYA KARŞI AÇTIĞI DAVA METNİ

SENDİKAMIZIN 9 SAAT ÇALIŞTIRMAYA KARŞI AÇTIĞI DAVA METNİ

Av. Öztürk TÜRKDOĞAN

Necatibey Caddesi No. 82/13

Kızılay, ANKARA

Tel: 0312 2326122

 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA

(Yürütmeyi Durdurma İstemlidir)

DAVACI : Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

 VEKİLİ    : Av. Öztürk TÜRKDOĞAN

 DAVALI  : Sağlık Bakanlığı, ANKARA

  1. KONUSU          : Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 03.08.2010 tarih ve 31259 sayılı 2010/55 sayılı genelgesinin 2. maddesinin çok acele yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemidir.
  2. TARİHİ               : 04.08.2010

 AÇIKLAMALAR VE İPTAL SEBEPLERİ

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2010/55 sayılı genelgesinde sağlık personeli çalışma saatleri düzenlenmiştir. 30.01.2010 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 19/a maddesi 30 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun belirtilen tarihte yürürlükten kaldırılmıştır. 2368 sayılı Kanunun 4. maddesinde sağlık personelinin haftalık çalışma süresi 45 saat olarak düzenlenmiş idi. Bu kanun yürürlükten kalktığından, 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren sağlık personeli de diğer hizmet sınıfındaki personel gibi 657 sayılı kanunun 99. maddesi uyarınca haftalık 40 saat olarak çalışması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın 2010/55 sayılı genelgesinin, 5947 sayılı kanuna göre sağlık personelinin haftalık 40 saatlik çalışma süresini düzenlemek amacı ile çıkarıldığı belirtilmiş, ancak bunun tersi olarak fiilen 45 saatlik mesai uygulaması devam ettirilmiştir(EK 1). Genelgenin 2. maddesinde, baştabiplikçe gerekli tedbirler alınmak ve düzenlemeler yapılmak kaydı ile hizmeti kesintiye uğratmayacak şekilde, saat 12.00 ile 14.00 arasında öğle yemeği ve istirahatı için personele münavebeli olarak bir saatlik dinlenme süresi (öğle tatili) verileceği, ancak bu süre içerisinde personelin kurumdan ayrılmayacağı, ihtiyaç duyulması halinde ilgili personelin göreve davet edilebileceği ve göreve davet edilen personelin de davete icabet edeceği düzenlenmiştir. Genelgenin 2. maddesi mesai saatleri arasında öğle bir saatlik dinlenme süresinden bahsetmekte ancak hizmetin niteliği itibari ile bu iznin fiilen kullanılamayacak şekilde düzenlemesini yapmıştır. Böylece mesai süresi fiilen günlük 9 saate çıkarılmıştır. Nitekim il sağlık müdürlüklerinin uygulamalarına baktığımızda günlük mesainin 08-12.00 sabah çalışması, 12,00-13,00 öğle tatili ve 13.00-1700 öğleden sonra çalışması şeklindedir(EK 2). Personel fiilen 12.00 ile 13.00 arası hastaneden ayrılamayacağına ve göreve davet edildiğinde çalışmak zorunda olduğundan esasen bu süre de çalışmadan sayılması gereken bir süredir. Tam Gün Yasası yürürlüğe konulmadan önce sağlık personeli günlük 9 saatlik mesaisini 08.00-17.00 şeklinde çalışmakta idi. Sağlık personeli, öğlen arası 10-15 dakika yemek yiyip görevinin başına gitmekte idi. Yasa değiştiği halde uygulamada değişiklik yapıyormuş gibi gerçekte uygulanamayacak tarzda öğlen bir saatlik tatil koyup mesai saatini eskiden olduğu gibi günlük 9 saat yapmak hukuka aykırıdır. Nitekim yataklı tedavi kurumlarında personele öğlen yemeği verilmesinin sebeplerinden birisi de personelin hastaneden ayrılmayarak hizmetin devamlılığını sağlamaktır. Nitekim yemek yeme süresi de mesai süresi içerisinde kabul edilmiştir. Sağlık personeli hiçbir zaman çalıştığı üniteyi ya da kliniği tamamen boşaltıp yemeğe gitmez. Nöbetleşe bir şekilde sürekli klinikte personel bulundurularak öğlen yemeği yenmektedir. Uygulamanın bu şekilde olduğunu bilen Sağlık Bakanlığı’nın yasaya aykırı bir şekilde mesai süresini fiilen günlük 9 saat, haftalık 45 saat uygulanacak tarzda genelge çıkarması sebep ve amaç yönünden hukuka aykırı olduğundan dava konusu genelgenin 2. maddesinin iptali gerekmektedir.

 

Genelgeye bir bütün olarak bakıldığında hizmetin 24 saat verilmesinin niteliği anlatılmış olmasına karşın, 2. maddede uygulanamayacak bir şekilde öğlen bir saatlik tatil verileceğinin belirtilmesi ayrı bir çelişki oluşturmaktadır. Hizmetin 24 saat verildiği yerlerde günlük mesai süresi içerisinde öğlen bir saatlik tatilin pratik olarak uygulanma şansı yoktur. Hasta muayenelerinden tutalım da, ameliyatlara, yatan hastaların ilaç ve pansumanlarına ve diğer bakımlarına kadar birçok hizmette öğlen ara verilmesi fiilen mümkün değildir. Sağlık Bakanlığı hukuka aykırı işlem tesis ederek mesai süresini günlük bir saat uzatmıştır. Bu yönü ile de dava konusu genelgenin 2. maddesinin iptali gerekmektedir.

Anayasanın angaryayı yasaklayan hükmü uyarınca da dava konusu genelgenin 2. maddesinin iptali gerekmektedir.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA SEBEPLERİ            : 2577 sayılı kanunun 27. maddesindeki koşullar oluştuğundan, dava konusu genelgenin 2. maddesinin davalı idarenin savunması alınmadan yürütülmesinin durdurulmasına, savunma alındıktan sonra da yürütülmesinin durdurularak iptal edilmesine karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKSAL SEBEPLER     : Danıştay Kanunu, İYUK, 5947 sayılı kanun ve diğer hukuksal mevzuat.

DELİLLER             : Ekteki belgeler ve diğer deliller.

İSTEM SONUCU  : Dava konusu genelgenin 2. maddesinin davalı idarenin savunması alınmadan yürütülmesinin durdurulmasına, savunma alındıktan sonra da yürütülmesinin durdurularak iptal edilmesine, yargılama harç ve giderleri ile avukatlık vekalet ücretinin davalı idare üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 11.08.2010

 

 

Av. Öztürk Türkdoğan