Yetkili Sendika

4688 Sayılı Yasaya Göre Sendika Üye Sayılarının ve Her Hizmet KolundaYetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

      Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 09.07.2004 / 25517

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklikler öngören 5198

sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 6 Temmuz 2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4688 sayılı Kanunun;

          25 inci maddesinde;

Kamu Görevlileri Sendikasına kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14 üncü madde

çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre

kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılacağı ve ödenti

listesinin bir örneğinin ilgili sendikaya gönderileceği, Kamu işverenin de; sendikaya üye olan ve üyelik

ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında işyerinde herkesin görebileceği yerde

ilan edeceği,

         30 uncu maddesinde;

Kurumlarca yapılacak tespite ilişkin toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali

hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilcinin

katılacağı, toplantının her yıl 15 Mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek

sendikalara bildirilen yer ve günde yapılacağı,

          Bu Kanuna tabi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 Mayıs tarihi itibariyle listesi ile

üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir listenin, toplantıya katılanlarca

değerlendirileceği, bu değerlendirmeden sonra toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu

görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanağın toplantıya katılan taraflarca

imzalanacağı, imzalı tutanağın kamu işvereni ve sendikalarca mayıs ayının son işgününe kadar Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderileceği,

         Kurumların taşra teşkilatlarının; yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı

neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 Mayıs

tarihini takip eden iki iş günü içerisinde kurum merkezine gönderileceği, bu tutanakların kurum merkezinde

tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirileceği,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile

sendikalar itibarıyla üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her yıl 15 Mayıs tarihi itibariyle

hizmet kollarındaki bütün kamu görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki sendikaların üye sayılarını tespit

edeceği, buna göre her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam

üye sayısını belirleyeceği ve sonuçları her yıl temmuz ayının ilk haftasında Resmi Gazetede yayımlayacağı,

         hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümler uyarınca;

           1) Anılan Kanunun Geçici 9 uncu maddesi gereğince; 2004 yılı için 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının

(a) bendinde öngörülen tespit, 15 Temmuz 2004 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecektir.

           2) Kanunun 30 uncu maddesinin (a) bendi gereğince yapılacak tespite ilişkin toplantı l5 Temmuz

tarihinden sonra beş işgünü içerisinde Kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılacaktır.

           3) Kurumların taşra teşkilatları, 2004 yılı için yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak

toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları, kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere

15 Temmuz 2004 tarihini takip eden iki iş günü içerisinde kurum merkezine göndereceklerdir.

           4)Kurum merkezleri de; gönderilen tutanakları tek tutanak haline getirerek, tebliğ ekinde örneği

gösterilen formata uygun olarak doldurduktan sonra 20 Temmuz 2004 tarihine kadar Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığına göndereceklerdir.

           5) 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca

yapılacak tespit ise 30 Ağustos 2004 tarihine kadar Resmi Gazetede yayımlanacaktır.

           6) 2004 yılından sonra yapılacak tespitlerde ise; Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen tarih ve

esaslar uygulanacaktır.

           7) Kanunun yukarıda belirtilen 25 inci maddesinde de belirtildiği üzere; Kamu işvereni, sendikaya

üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin

görebileceği yerde ilan edecek ve üyelik ödenti listesinin bir örneğini ilgili sendikaya gönderecektir.

         Tebliğ olunur.