Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ve Cayma Dilekçesi

25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete de yayınlana 6740 sayılı kanunun 1.maddesi ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım sistemi kanununa ek 2.madde eklenmiştir. Buna göre 45 yaşını doldurmamış olan işçi ve kamu çalışanları 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bireysel emeklilik sistemine dahil edileceklerdir.

Konu ile ilgili olarak 28 Aralık 2016 tarihinde Hazine Müsteşarlığı bir basın açıklaması yapmıştır. Bu açıklama ve ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca çalışanın cayma hakkı ile ilgili ayrıntılı açıklama yapılmıştır.

Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 17 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin 22/E maddesine göre,

“İlgili emeklilik planına göre çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle yapılan ilk katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihi takip eden işgünü emeklilik planına dâhil edildiği şirket tarafından çalışana posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçları ile bildirilir. Çalışan, bu bildirimi müteakip iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma süresinden sonra da çalışan dilediği zaman sistemden ayrılabilir. Cayma talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre işverene veya şirkete bildirilir. Cayma bildiriminin ulaşmasını müteakip on iş günü içinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte çalışana iade edilir. Ödemenin geciktirilmesi durumunda doğan zararlar 04/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 nci maddesi çerçevesinde belirlenen ticari işler için uygulanacak temerrüt faizi de yürütülerek karşılanır.” hükmü bulunmaktadır.

İlgili mevzuat uyarınca çalışan arkadaşlarımızın yapması gereken işlemler şunlardır:

1-     Öncelikle çalıştıkları işyerinde hangi şirketle anlaşma yapıldığını öğrenip, kendilerinden kesilen primin bu şirkete gönderilip gönderilmediğini sormalıdırlar.

2-     Şayet prim kesintisi yapılıp şirkete gönderilmiş ise şirket tarafından bu durumun çalışanlara bildirildiği mektupların işyerine gelip gelmediğini öğrenmeleri gerekir (Genellikle mektuplar işyerine gönderilmekte ve evrak servisinde bekletilmektedir).

3-     Çalışan arkadaşlara mektup gönderilmiş veya çalışan arkadaşlarımızın elektronik postalarına e-mail gönderilmiş ise arkadaşlarımızın 2 ay içerisinde cayma ile ilgili yazılı talepte bulunmaları gerekmektedir. Örnek dilekçe ektedir.

4-     Cayma dilekçesi işyerine yani işverene verilecek ise mutlaka evrak/tarih/sayı numarası alınmalı ve dilekçenin bir örneği çalışan arkadaşımızda bulunmalıdır.

5-     Cayma dilekçesi ilgili şirkete gönderilecek ise iadeli taahhütlü mektup ile gönderilmelidir. Yada şirketin güvenli elektronik postası varsa e-mail yolu ile de gönderilebilir. Ancak e-mail’in alınıp alınmadığına dair teyit gerekmektedir.

 

Konu ile ilgili olarak farklı bir uygulama yaşanması halinde bu durumun Şubemize veya Genel Merkezimize bildirilmesi önemlidir.

 

ZORUNLU BES’TEN CAYMA DİLEKÇESİ: dosyalar/ZZ2_zorunlu_bireysel_emeklilik_sistemi.pdf